NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

Rozporządzenie określa: wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne.

Określa: sposób oceny przydatności wody, minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań, zakres badania wody, program monitoringu jakości wody, sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody, sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody, sposób informowania konsumentów o jakości wody, sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

Doprecyzowano, w celu zwiększenia monitoringu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, że informacje o pogorszeniu jakości wody do tego stopnia, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są obowiązane przekazywać w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Informacje mają zawierać równie planowane przedsięwzięcia naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji.

Wprowadzono także zmianę w zakresie przekazywania właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu wyników badań wody. Zgodnie z projektem rozporządzenia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zostały zobowiązane do przekazywania wyników badań w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, a nie jak dotychczas na wniosek właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl

 

Rozporządzeniwe w sprawie jakości wody