” ŚWIETLICA W RÓŻNOWIE ” : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oświaty i tereny sportu w Różnowie

W dniu dzisiejszym , 08.07.2015r, o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Dywitach został wyłożony do publicznej konsultacji miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oświaty i tereny sportu w Różnowie. Jest to teren na którym ma powstać świetlica w Różnowie. Po wielu perturbacjach i wpadce z klasyfikacją gruntu na którym okazało się, że nie można nic wybudować, wreszcie zostało to wyprostowane i Minister wyraził zgodę na zmianę planu. Obecnie widać światło w tunelu, jest szansa. W spotkaniu brali udział : przedstawiciel UG, urbanista, Asia Michalska ( radna powiatu olsztyńskiego, mieszkanka Różnowa ), Anna  Sadrina – Ostrowska ( radna gminy Dywity, sołtys wsi Różnowo ), Henryk Pach ( mieszkaniec Różnowa ). Po spotkaniu został sporządzony protokół w którym zawarto nasze pytania i zgłoszone niejasności. Do konsultacji został wyłożony tylko plan bez wcześniejszej koncepcji i uwag jakie wnieśliśmy więc trudno było odnieść się do punktów w planie. Naszą uwagę zwróciło kilka punktów dotyczących ;

1. Wskaźnika zabudowy 0,05 – 0,25 %

2. Terenu biologicznie czynnego 40%

3. Wysokości budynku do kalenicy 10m

4. Szerokość elewacji frontowej 35m

5. Kierunek kalenicy " ……….. równoległy, prostopadły…… "

Wstępnie zostaliśmy zapewnieni, że ww parametry oraz inne wpisują się w koncepcję budowy świetlicy w Różnowie.

W chwili obecnej trwają prace projektowe świetlicy, pojawiły się jedynie rzuty obiektu i dachu. Spróbujemy zwrócić się do inwestora – Wójta z wnioskiem aby wyraził zgodę na uczestniczenie przedstawicieli wsi Różnowo w pracach projektowych. Nasz udział w związku z wyłożeniem planu do konsultacji społecznej miałby przyczynić się do sprawnego przepływu informacji i ewentualnych korekt użytkowych. Co z tego wyjdzie zobaczymy, będziemy Państwa informowali na bieżąco.DSCN0905