FUNDUSZ SOŁECKI- nowe zasady naliczania

1. Link do strony sejmowej – tekst ustawy

http://isap.sejm.gov.pl/images/icon_pdf.gif;jsessionid=4D81B72D039B27DFC63E4313ECCE8A59

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 marca 2014 r.
Poz. 301
USTAWA
z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim
Art. 1. Ustawa reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego, zwanego dalej „funduszem” oraz zasady zwrotu części
wydatków wykonanych w ramach funduszu.
Art.  2.  1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując
uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.
2. Uchwała podjęta po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest nieważna.
3. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następują-cych po roku, w którym została podjęta.
4. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego nastę-pującego po roku, w którym została podjęta.
5. Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646).
6. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
7. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski
żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.1)).
Art. 3. 1. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru:
      LmF = ( 2 +         ) × Kb,      100
w którym poszczególne symbole oznaczają:
F   –   wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,
Lm   –   liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną
na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 993, z późn. zm.2)),
Kb   –   kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepi-sach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamiesz-kałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa
lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410,
z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, z 2011 r. Nr 222, poz. 1323, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635.2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69,
poz. 595 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 204, poz. 1195, z 2012 r. poz. 161, 921 i 1407 oraz z 2013 r.
poz. 1650.
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 301
 
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje
sołtysom informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu środków, o których mowa w ust. 1, oraz środków okreś-
lonych na podstawie uchwały, o której mowa w art. 4 ust. 1.
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje
wojewodzie informację o wysokości przypadających danym sołectwom środków, o których mowa w ust. 1, oraz o wysoko-ści kwoty bazowej (Kb).
4. Wojewoda, po zweryfikowaniu otrzymanej informacji, o której mowa w ust. 3, przekazuje zbiorczą informację mini-strowi właściwemu do spraw administracji publicznej w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
5. Nieprzekazanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacji, o której mowa w ust. 3, w terminie do dnia
31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu części wydatków wykonanych
w ramach funduszu w danym roku budżetowym.
6. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
7. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach fun-duszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy. Wysokość wydatków stanowiąca pod-stawę obliczenia zwrotu nie może przekroczyć wysokości środków ujętych w informacji przekazanej przez wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta) w trybie ust. 3.
8. Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w następującej wysokości:
1)  40% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,
2)  30% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju,
3)  20% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk
w skali kraju,
gdzie Kbk oznacza – średnią kwotę bazową w kraju – obliczaną dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ujętych w rejestrze

terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591
oraz z 2013 r. poz. 2), według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy.
9. Średnią kwotę bazową w kraju oblicza się, dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Pre-zesa Głównego Urzędu Statystycznego.
10. Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące wykazane za rok
poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporzą-dzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt
złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok
budżetowy.
11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju i podaje ją do
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
12. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)  wzory informacji, o których mowa w ust. 3 i 4,
2)  tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu oraz wzór wniosku o ten zwrot
– kierując się potrzebą zapewnienia środków finansowych dla gmin oraz uwzględniając konieczność zapewnienia prawidło-wości i kompletności przekazywanych danych.
Art. 4. 1. Rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 3 ust. 1, określając
w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w drodze uchwały, zasady zwiększania środków fun-duszu przypadających na poszczególne sołectwa.
2. Uchwała podjęta po terminie, o którym mowa w ust. 1, jest nieważna.
Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 301
 
3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie do lat budżetowych następujących po roku, w którym została
podjęta.
4. Zwiększona wysokość środków funduszu nie jest wliczana do wydatków wykonanych w ramach funduszu, od któ-rych przysługuje częściowy zwrot na podstawie art. 3 ust. 7.
Art. 5. 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnolet-nich mieszkańców sołectwa.
3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich
kosztów i uzasadnieniem.
4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków
określonych w ust. 2–4, jednocześnie informując o tym sołtysa.
6. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, podtrzymać wniosek niespełnia-jący warunków określonych w ust. 2–4, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
7. W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z powodu niespełnienia
warunków określonych w ust. 2 lub 3, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.
8. Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, przekazuje radzie gminy za pośred-nictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie.
9. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4 lub podtrzymany po terminie,
o którym mowa w ust. 6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy.
10. W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2 lub 3 lub przekazany po terminie,
o którym mowa w ust. 8. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy.
11. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie speł-niają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7.
Art. 6. 1. Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia.
2. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.
3. Przepisy art. 5 stosuje się odpowiednio, z tym że wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzia-nych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.
Art.  7.  1. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie
później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwa-le budżetowej.
3. Wniosek złożony z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 1, podlega odrzuceniu.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2, 3 i 5–11.
Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 301
 
Art. 8. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.3)) wprowadza
się następujące zmiany:
1)   uchyla się art. 67;
2)   po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:
„Art. 68a. W ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) w art. 3 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru:
     LmF = ( 2 +        ) × Kb,       100
w którym poszczególne symbole oznaczają:
F   –   wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,
Lm   –   liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy,
określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.4)),
Kb   –   kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa
w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby
mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprze-dzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”.”.
Art. 9. Gmina otrzymuje z budżetu państwa w 2014 r. zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2 ust. 9 ustawy uchylanej w art. 11 zachowują
moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 12 niniejszej ustawy, nie dłużej
jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 11. Traci moc ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 217, poz. 1427).
Art. 12. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi:
1)  w 2014 r. – 68 000 tys. zł;
2)  w 2015 r. – 98 000 tys. zł;
3)  w 2016 r. – 129 000 tys. zł;
4)  w 2017 r. – 132 000 tys. zł;
5)  w 2018 r. – 135 500 tys. zł;
6)  w 2019 r. – 138 500 tys. zł;
7)  w 2020 r. – 142 000 tys. zł;
8)  w 2021 r. – 145 500 tys. zł;
9)  w 2022 r. – 149 000 tys. zł;
10)  w 2023 r. – 152 500 tys. zł.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa
w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195
i Nr 288, poz. 1689, z 2012 r. poz. 921 i 1407 oraz z 2013 r. poz. 1650.4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195
i Nr 288, poz. 1689, z 2012 r. poz. 921 i 1407, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 301.
Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 301
 
3. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o któ-rym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości zwrotu wydatków
wykonanych w ramach funduszu, dla każdej z grup gmin o określonym Kb, o których mowa w art. 3 ust. 8, o wskaźnik
ustalony jako iloraz różnicy między sumą środków wynikającą ze wszystkich informacji, o których mowa w art. 3 ust. 4,
a limitem, o którym mowa w ust. 1, oraz sumy środków wynikającej ze wszystkich informacji, o których mowa w art. 3
ust. 4.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw administracji publicznej podaje w Biuletynie
Informacji Publicznej, w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, informację o skorygowanej
wysokości zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu w roku, na który została ogłoszona średnia
kwota bazowa w kraju dla każdej z grup gmin o określonym Kb, o których mowa w art. 3 ust. 8.
Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

MAiC, fundusz sołecki

Od 2015 roku obliczając wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo należy uwzględnić liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i na pobyt czasowy.
MAiC, fundusz sołecki
Od 2015 roku obliczając wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo należy uwzględnić liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i na pobyt czasowy.

Wyliczenie funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo polega na podstawieniu odpowiednich danych do wzoru:

Wzór_Fundusz sołecki

gdzie Lm oznacza liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na 30 czerwca roku w którym podaje się informację o wysokości funduszu, określoną na podstawie prowadzonego w gminie rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie o ewidencji ludności. Zgodnie z tą ustawą rejestr mieszkańców prowadzony przez wójta obejmuje tak zameldowania na pobyt stały jak i czasowy.

Sytuację w bieżącym roku komplikuje fakt, że wiele gmin dokonało już obliczeń posługując się obowiązującym załącznikiem do rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot, który wskazuje, że do wyliczenia wysokości środków przypadających na dane sołectwo należy brać pod uwagę tylko stałych mieszkańców sołectwa.

9 lipca 2015 r. MAiC rozesłał informację traktującą o tym problemie do wojewodów, jednak według naszych informacji nie zmieniło to faktu, że gminy dokonują obliczeń uwzględniając liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, nie zaś na pobyt stały i czasowy. Rozporządzenie MAiC nie zostało jeszcze skorygowane, a według stanu na 21 lipca br. projekt nie znajduje się w wykazie projektów aktów prawnych Ministerstwa. Jak sprawdziliśmy, pismo nie zostało udostępnione na stronach Urzędów Wojewódzkich. Zwracamy uwagę, że już w 2012 roku nastąpiła sytuacja, w której konieczne było korygowanie wysokości funduszu sołeckiego (GUS nie dostarczył danych o liczbie mieszkańców gmin), co spowodowało chaos w podawaniu wysokości funduszu przypadającego sołectwom.

Co należy uczynić, jeśli wysokość funduszu sołeckiego została obliczona w oparciu o liczbę mieszkańców uwzględniającą wyłącznie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały? W naszej ocenie należy skorygować informacje o wysokości funduszu i poinformować o tym sołtysów.

Pismo MAiC z 9 lipca 2015 r. (znak DAP.WSUST.701.26.2015) można pobrać niżej.

MAiC_Fundusz sołecki

Pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dot. obliczania wysokości funduszu sołeckiego
Wyliczenie funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo polega na podstawieniu odpowiednich danych do wzoru:

Wzór_Fundusz sołecki

gdzie Lm oznacza liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na 30 czerwca roku w którym podaje się informację o wysokości funduszu, określoną na podstawie prowadzonego w gminie rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie o ewidencji ludności. Zgodnie z tą ustawą rejestr mieszkańców prowadzony przez wójta obejmuje tak zameldowania na pobyt stały jak i czasowy.

Sytuację w bieżącym roku komplikuje fakt, że wiele gmin dokonało już obliczeń posługując się obowiązującym załącznikiem do rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot, który wskazuje, że do wyliczenia wysokości środków przypadających na dane sołectwo należy brać pod uwagę tylko stałych mieszkańców sołectwa.

9 lipca 2015 r. MAiC rozesłał informację traktującą o tym problemie do wojewodów, jednak według naszych informacji nie zmieniło to faktu, że gminy dokonują obliczeń uwzględniając liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, nie zaś na pobyt stały i czasowy. Rozporządzenie MAiC nie zostało jeszcze skorygowane, a według stanu na 21 lipca br. projekt nie znajduje się w wykazie projektów aktów prawnych Ministerstwa. Jak sprawdziliśmy, pismo nie zostało udostępnione na stronach Urzędów Wojewódzkich. Zwracamy uwagę, że już w 2012 roku nastąpiła sytuacja, w której konieczne było korygowanie wysokości funduszu sołeckiego (GUS nie dostarczył danych o liczbie mieszkańców gmin), co spowodowało chaos w podawaniu wysokości funduszu przypadającego sołectwom.

Co należy uczynić, jeśli wysokość funduszu sołeckiego została obliczona w oparciu o liczbę mieszkańców uwzględniającą wyłącznie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały? W naszej ocenie należy skorygować informacje o wysokości funduszu i poinformować o tym sołtysów.

Pismo MAiC z 9 lipca 2015 r. (znak DAP.WSUST.701.26.2015) można pobrać niżej.

MAiC_Fundusz sołecki

Pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dot. obliczania wysokości funduszu sołeckiego