Niezadowoleni mieszkańcy, 24.08.2015r.

W dniu 24 sierpnia 20015r. mieszkańcy wsi Różnowo w wyniku niezadowolenia i obawy o zdrowie dzieci i własne postanowili się spotkać i porozmawiać na temat jakości wody jaka płynie w kranach. Oczywiście dyskusja była burzliwa ponieważ dotykała bardzo istotnych problemów, na które nie mamy wpływu a każda interwencja kończy się fiaskiem. Woda, jak zauważyli mieszkańcy, od lat jej jakość spada, brakuje ciśnienia , stwarzając realne zagrożenie naszego zdrowia.Gmina nie posiada planów rozwoju i pomysłu na wodę.

Od 2014r. do końca 2015r. Olsztyn posiada projekt i pozwolenie na budowę sieci wodociągowej z Olsztyna do Dywit a w budżecie ma zarezerwowane na ten cel fundusze. Koszt budowy sieci, Olsztyn w 100 % przyjął na siebie. Za parę miesięcy pozwolenie traci ważność a inwestycja nie ruszyła. Władze Olsztyna twierdzą, że nie otrzymały jasnej i pisemnej deklaracji od władz Dywit, stanowiącej określenie stanowiska i chęci podłączenia się do wody z Olsztyna. Oczywistą rzeczą jest, że bez takiej deklaracji i zapewnienia , inwestor nie rozpocznie budowy sieci.

Urząd Gminy na swojej stronie mimo wszystko deklaruje , że w 2014r zostały złożone odpowiednie deklaracje.

Jednym ze strategicznych celów Gminy Dywity jest poprawienie jakości wody dostarczanej mieszkańcom. Dlatego już w 2014 roku władze gminy złożyły odpowiednią deklarację w PWiK Olsztyn i podjęły prace projektowe związane z przyłączeniem się do olsztyńskiej sieci ze znakomitą jakościowo wodą poprzez Osiedle Sterowców, które na byłych terenach powojskowych będzie budował Arbet. Olsztyński deweloper jeszcze w tym roku rozpocznie budowę trzech pierwszych budynków wielorodzinnych. ”

 

Od dłuższego czasu tj od około 10 lat, mieszkańcy gminy a zwłaszcza niektórych miejscowości, dostrzegają stale pogarszającą się jakość naszej wody w kranach. Ostatnie lata pokazały, że woda, którą spożywają nasze dzieci i wszyscy mieszkańcy, jakościowo jest zła a nawet bardzo zła. Wyniki badań jakie przeprowadzają nasi mieszkańcy pokazują, że w wodzie są przekroczone kilkaset % niektóre substancje. Zdarzały się również sytuacje, gdzie pojawiały się nawet w wodzie bakterie Escherichia coli, mieszkańcy wówczas nawet nie zostali zaalarmowani. Również ciśnienie wody nie pozwala na normalne funkcjonowanie, urządzenia typu pralka czy zmywarka przestają działać z uwagi na zbyt niskie ciśnienie a nawet kąpiel w upalne dni jest wyczynem.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art.3 stanowi, że zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Gmina również ma obowiązek ustalenia kierunku rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( art. 3 ust. 3 ).

Ustawodawca nakłada na gminę obowiązek powołania Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, związku międzygminnego lub powołanie innego podmiotu, który zapewni zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W naszej gminie nie funkcjonuje żaden z wyżej podanych schematów, jakoś to jest i się toczy. Brakuje perspektyw rozwoju i polityki w tym zakresie.