Woda, jej jakość i nasze bezpieczeństwo

Woda, nasze bezpieczeństwo !              

Czy My mieszkańcy mamy je zapewnione ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747, na podstawie art. 3 ust. 1 :

„ Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

W podobnym tonie brzmi uchwała Rady Gminy : Regulamin Zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/213/06 Rady Gminy Dywity

z dnia 28 lutego 2006. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

  • 4 Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności :

1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny.

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłącza.

W związku z tym, że po rozwiązaniu Przedsiębiorstwa Wodrol nic w zamian nie powstało, a istnienie takiej instytucji nakazuje ustawa, naszą wodą nikt się nie zajmuje. Brakuje polityki i instytucji, która nadzorowała by eksploatację wody, jej jakość i rozwój sieci w tym dezynfekcja i płukanie sieci, mieszkańcy wsi Różnowo postanowili zadziałać.

19 sierpnia ( czwartek ) ogłoszono informację o spotkaniu mieszkańców Różnowa w dniu 24 sierpnia ( poniedziałek ). 20 w piątek na stronie facebooka Urzędu Gminy ukazuje się informacja jak bardzo zależy Panu Wójtowi na zdrowej wodzie i podłączeniu się do wody z Olsztyna. W poniedziałek mieszkańcy spotkali się i podjęli decyzję, że na zebraniu wiejskim 27 sierpnia uchwałą zobowiążą Radę Sołecką i Sołtysa do napisania wniosków. Następnego dnia tj. 25 sierpnia rano w Urzędzie Miasta Olsztyn i siedzibie olsztyńskich Wodociągów pojawia się urzędnik z Urzędu Gminy Dywity z pismem, powołującym się na pisma z przed 8 miesięcy ( 30 styczeń i 11 luty 2015r ), gdzie znajduje się oświadczenie dotyczące ilości zapotrzebowanej wody przez gminę Dywity. Na tę informację Olsztyn czekał prawie 2 lata a nawet po pismach ponaglających 8 miesięcy.(skany pism w załączeniu ).

27 sierpnia Zebranie Wiejskie Uchwałą nr 2/ 20015 zobowiązało Radę sołecką i Sołtysa wsi Różnowo do sporządzenia 2 wniosków. Pierwszy, który przywołuje Wójta do przywrócenia stanu wody zgodnego z prawem i stworzenia obiegu informacji w sprawach istotnych, takiego aby wszyscy mieszkańcy ją otrzymywali. Drugi zaś to wniosek o udostępnienie informacji publicznych. Mieszkańcy chcą zapoznać się z dokumentacją i korespondencją UG z Miastem Olsztyn w sprawie podłączenia się do wody, planami i kierunkami rozwoju sieci wodociągowych oraz ze stanem i badaniami naszych hydrantów. ( wnioski w załączeniu ). 31 sierpnia wnioski zostały złożone w Urzędzie Gminy Dywity. Czekamy na odpowiedź.

O wszystkich postępach w tej sprawie będziemy Państwa informować

Udostęonienie informacji publicznej 001  Wniosek mieszkańców wsi Różnowo 001Udostępnienie informacji publicznej str. 2 001 Pismo UG Dywity z dnia 25.08.2015r 001